AMS-Recruitment

ประกาศรับสมัครงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร (สังกัด) ชื่อตำแหน่ง (เลขที่) จำนวนอัตรา ระดับการศึกษา วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130014 )
1 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท 31 มี.ค. 2567
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130012-13 )
2 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท 31 มี.ค. 2567
3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 35064 )
นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ)
( - )
1 ปริญญาโท 22 มี.ค. 2567
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี 31 มี.ค. 2567
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเทคนิคการแพทย์
( EP130029 - 30 )
2 ปริญญาตรี 29 ก.พ. 2567
6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130018 )
1 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท 29 ก.พ. 2567
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130020 )
1 ปริญญาเอก 29 ก.พ. 2567
8 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130021-23 )
3 ปริญญาเอก 29 ก.พ. 2567
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
10 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131007 )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
11 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
12 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเทคนิคการแพทย์
( EP130029 - 30 )
2 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
13 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
หัวหน้างาน
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
14 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักกิจกรรมบำบัด
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ผู้ประสานงานภาควิชา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
16 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
17 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
18 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130012-14 )
3 ปริญญาโท - เอก ปิดรับสมัคร
19 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัด เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130015-16 )
1 ปริญญาเอก ปิดรับสมัคร
20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130020 )
1 ปริญญาเอก ปิดรับสมัคร
21 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
22 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) พนักงานจ้างเหมา
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก สำนักงานศูนย์บริการฯเบอร์ติดต่อ : 053 935097 )
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
( - )
1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปิดรับสมัคร
23 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุเบอร์ติดต่อ : 053-935097 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)
( - )
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูง (ปวส.) ปิดรับสมัคร
24 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130021- EP130023 )
3 ปริญญาเอก ปิดรับสมัคร
25 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
( - )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
26 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานห้องสมุด พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131014 )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
27 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักกิจกรรมบำบัด
( EP130025 )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
28 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130019 )
1 ปริญญาโท ปิดรับสมัคร
29 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130018 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ปิดรับสมัคร
30 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130024 )
1 ปริญญาเอก ปิดรับสมัคร
31 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( S4134010 )
1 ปริญญาตรี ปิดรับสมัคร
32 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130006 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ปิดรับสมัคร
33 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130007 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ปิดรับสมัคร
34 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
พนักงานบริการทั่วไป
( S4134091 )
1 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปิดรับสมัคร
ลำดับ หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร (สังกัด) ชื่อตำแหน่ง (เลขที่) จำนวนอัตรา ระดับการศึกษา รายละเอียด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131007 )
1 ปริญญาตรี
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131008 )
1 ปริญญาตรี
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131064 )
1 ปริญญาตรี
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตน.นักจัดการงานทั่วไป(ด้านสื่อสารองค์กรและผลิตสื่อการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตน.นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ประสานงานภาควิชา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-9350472 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130006 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( S4134010 )
1 ปริญญาตรี
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131014 )
1 ปริญญาตรี
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131086 )
1 ปริญญาตรี
ลำดับ หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร (สังกัด) ชื่อตำแหน่ง (เลขที่) จำนวนอัตรา ระดับการศึกษา รายละเอียด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( - )
1 ปริญญาตรี
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131007 )
1 ปริญญาตรี
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักเทคนิคการแพทย์
( EP130029 - 30 )
2 ปริญญาตรี
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131008 )
1 ปริญญาตรี
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131064 )
1 ปริญญาตรี
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 3506 )
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
( - )
1 ปริญญาตรี
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ด้านสื่อสารองค์กรและผลิตสื่อการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักกิจกรรมบำบัด
( - )
1 ปริญญาตรี
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ประสานงานภาควิชา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.นักรังสีการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-9350472 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130018 )
1 ปริญญาโท - เอก
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130020 )
1 ปริญญาเอก
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิคเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130012-14 )
3 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-9350472 )
อาจารย์
( EP130021-23 )
3 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการอสบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-9350472 )
อาจารย์
( - )
3 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( - )
2 ปริญญาเอก
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( - )
1 ปริญญาตรี
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( EP130020 )
1 ปริญญาเอก
21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130021- EP130023 )
3 ปริญญาเอก
22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130018 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
23 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130006 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
24 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 35064 )
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
( S4134010 )
1 ปริญญาตรี
25 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) พนักงานจ้างเหมา
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก สำนักงานศูนย์บริการฯเบอร์ติดต่อ : 053 935 097 )
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
( - )
1 มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130024 )
1 ปริญญาเอก
28 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุเบอร์ติดต่อ : 053-935097 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)
( - )
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูง (ปวส.)
29 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131014 )
1 ปริญญาตรี
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
( - )
1 ปริญญาตรี
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130007 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
32 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักกิจกรรมบำบัด
( EP130025 )
1 ปริญญาตรี
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130018 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
34 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130019 )
1 ปริญญาโท
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
พนักงานบริการทั่วไป
( S4134091 )
1 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
36 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131086 )
1 ปริญญาตรี
37 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานศูนย์บริการฯเบอร์ติดต่อ : 053-935097 )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
( S4136077 )
1 ปริญญาตรี
38 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
( S4131010 )
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ หัวเรื่องประกาศ ประเภทบุคลากร (สังกัด) ชื่อตำแหน่ง (เลขที่) จำนวนอัตรา ระดับการศึกษา รายละเอียด
1 ผลการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
หัวหน้างาน
( - )
1 ปริญญาตรี
2 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-93072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131007 )
1 ปริญญาตรี
3 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักเทคนิคการแพทย์
( EP130029 - 30 )
2 ปริญญาตรี
4 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131008 )
1 ปริญญาตรี
5 ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
พนักงานบริการทั่วไป
( - )
1 มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
6 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตน.นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ประสานงานภาควิชา) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
7 ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักกิจกรรมบำบัด
( - )
1 ปริญญาตรี
8 ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชารังสีเทคนิคเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักรังสีการแพทย์
( - )
1 ปริญญาตรี
9 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
พนักงานบริการทั่วไป
( S4131001 )
1 มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
10 ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053935072 )
อาจารย์
( EP130015 - 16 )
2 ปริญญาเอก
11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-9350472 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
12 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ด้านสื่อสารองค์กรและผลิตสื่อการสอน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะฯเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
13 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
อาจารย์
( - )
1 ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
14 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935072 )
นักจัดการงานทั่วไป
( - )
1 ปริญญาตรี
15 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากายภาพบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130024 )
1 ปริญญาเอก
16 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุเบอร์ติดต่อ : 053 935 097 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและบัญชี)
( - )
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูง (ปวส.)
17 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุเบอร์ติดต่อ : 053 935097 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)
( - )
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูง (ปวส.)
18 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131014 )
1 ปริญญาตรี
19 ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
( - )
1 ปริญญาตรี
20 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130007 )
1 ปริญญาเอกหรือปริญญาโท
21 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
อาจารย์
( EP130019 )
1 ปริญญาโท
22 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด พนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
( ภาควิชากิจกรรมบำบัดเบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักกิจกรรมบำบัด
( EP130025 )
1 ปริญญาตรี
23 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
นักจัดการงานทั่วไป
( S4131086 )
1 ปริญญาตรี
24 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
พนักงานบริการทั่วไป
( S4134091 )
1 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
25 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์เบอร์ติดต่อ : 053-935064 )
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
( S4131010 )
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
( สำนักงานศูนย์บริการฯเบอร์ติดต่อ : 053-935097 )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
( S4136077 )
1 ปริญญาตรี

กำลังประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก